Inovatívne formy vzdelávania na hodinách TV

ovenská gymnastická federácia pokračuje v prípravách na spustenie projektu Moduly. Ide o pilotný projekt MŠVVaŠ, ktorý je zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ a inšpirovanie žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času.