Slovenská gymnastická federácia úspešná aj v druhom ročníku „Modulov“

V školskom roku 2021/22 sa Slovenská gymnastická federácia úspešne zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názovom „Moduly“. Projekt bol určený pre žiakov základných škôl, prioritne pre druhé ročníky, ale zapojiť sa mohli aj žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Jednalo sa o inovatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy, hodiny viedli kvalifikovaní tréneri SGF. Ministerstvo vybralo 9 z celkového počtu 17 predložených projektov. Celý projekt odborne aj administratívne viedla Monika Šišková, vtedajšia predsedníčka sekcie GpV SGF, ktorá projekt aj vypracovala. Na projekt SGF získala finančné prostriedky vo výške 14 400,-EUR. Cieľom a podmienkou na získanie tejto čiastky bolo zapojenie 35 ZŠ a 80 tried. Pre spresnenie je potrebné uviesť, že jeden modul tvorí 6 vyučovacích hodín odučených v jednej triede. Napriek prekážkam v podobe Covidu 19, kedy sa na základných školách nevyučovalo a telocvične boli zatvorené sa nám podarilo splniť všetky schválené podmienky ministerstva a získať dotáciu v plnej výške. K projektu bola zriadená samostatná sekcia na web stránke SGF pod projektami: https://moduly.sgf.sk/, pre trénerov boli vypracované vzorové hodiny s popisom aj videom, príspevky o činnosti v projekte boli pravidelne uverejňované na našich sociálnych sieťach aj na web stránke SGF.

Na čerpanie finančných prostriedkov z projektu vykonalo Ministerstvo školstva administratívnu kontrolu, ktorá konštatovala správnosť čerpania dotácie.

Záujem zo strany škôl aj trénerov prekonal všetky naše očakávania. Základné školy z celého Slovenska sa kontaktovali na SGF a prejavovali záujem o projekt SGF s názvom Gymnastika na ZŠ bezpečne a atraktívne. Záujem a aktivita našich trénerov v projekte bola taká vysoká, že alokované finančné prostriedky nestačili na pokrytie nákladov a sekcia GpV SGF pokryla chýbajúce financie vo výške 3 804,02 EUR.  

Štatistika zapojenosti v SGF:

  • 56 základných škôl zo 7 krajov Slovenska (okrem Nitrianskeho kraja)
  • 146 tried
  • 3 650 žiakov
  • 870 vyučovacích hodín
  • 26 trénerov (Dana Dračková, Anita Lamošová, Andrea Gromovská, Eduard Marčák, Dagmara Strmenská., Monika Šišková, Darina Kubeková, Slávka Barányová, Radmila Hajduková, Irena Kovalčíková, Mária Babiaková, Zuzana Vaňová, Mária Kotríková, Kristína Újová, Stanislava Bajusová, Zuzana Galbavá, Katarína Vidová, Miroslava Bednáriková, Michaela Holešová, Marek Dobias, Zuzana Hájková, Božena Hájková, Lucia Opoldíková, Veronika Perháčová, Monika Belicajová, Karolína Toporová

Štatistika celkovej zapojenosti do projektu (všetky športové subjekty):

  • 258 základných škôl
  • 1 104 zapojených tried
  • 22 850 žiakov

            Na základe pozitívnych skúseností s projektom v školskom roku 2021/22 sa SGF rozhodla predložiť svoj projekt opäť aj na školský rok 2022/23 a v žiadosti o finančnú dotáciu sme boli výrazne odvážnejší. Ministerstvo schválilo našu požiadavku v plnom rozsahu, a tak SGF získalo nad rámec rozpočtu 28 800,-EUR. Z predložených 27 projektov bolo schválených 18.  

Projekt bude opäť odborne zastrešovať sekcia GpV SGF, administratívnym vedením projektu bola poverená Dagmara Strmenská.

V blízkej budúcnosti budú oslovení naši tréneri s výzvou na zapojenie sa do projektu aj s uvedením kvalifikačných požiadaviek a ostatných podmienok.

Zdielajte tento príspevok

Share on facebook
Share on email

ďalšie články

Uncategorized

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne”

Projekt „MODULY – gymnastika bezpečne a atraktívne“ získal v roku 2022/2023 schválenú dotáciu vo výške 28 800 €, čo predstavuje až dvojnásobok požadovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho školského roku